PREZENTACIJA PROSTORNOG PLANA GRADA PIROTA

Novi Pros­torni plan Piro­ta pred­stavl­jen je danas u Grad­skoj upravi. Prezentaci­ja je orga­ni­zo­vana uz pri­menu svih mera za{tite zbog epi­demi­je Kovid19.