POČETAK IZGRADNJE GASOVODA NIŠ-SOFIJA POČETKOM 2021. GODINE

Izgrad­n­ja gasovo­da Ni{-Sofija tre­ba­lo bi da po~ne po~etkom naredne godine. Deon­i­ca na ter­i­tori­ji Srbi­je bi}e duga 108 kilo­metara. Grad­s­ka toplana Pirot od feb­ru­ara, kao pri­marni ener­gent, koristi prirod­ni gas. Koliko }e izgrad­n­ja gasovo­da doprineti pobolj{anju uslo­va za za{titu ‘ivotne sre­dine u Piro­tu?