NOVE MERE REPUBLIČKOG KRIZNOG ŠTABA NA SNAZI OD DANAS

Od danas se pri­men­ju­ju nove mere Republi~kog kriznog {taba za suzbi­jan­je zarazne bolesti Kovid ‑19. Ove mere va‘e za sve gra|ane Srbi­je. Ko kontroli{te pri­menu ovih mera na lokalu?