NA GRADINI ZAPLENJENO OKO 205 KILOGRAMA MARIHUANE

Grani~na poli­ci­ja je na Grani~nom prelazu grad­i­na zaple­ni­la oko 205 kilo­gra­ma mar­i­huane, izjavio je min­istar unutra{njih poslo­va Srbi­je Neboj{a Stefanovi}. 

Dro­ga je prona|ena pri­likom pre­gle­da jednog kamp vozila. 

Uhap{eni su ital­i­jan­s­ki dr‘avljani A.G. i A.M. zbog pos­to­jan­ja osno­va sum­n­je da su izvr{ili krivi~no delo neovla{}ena proizvod­n­ja i stavl­jan­je u promet opo­jnih droga. 

Nji­ma je odre|eno zadr‘avanje do 48 sati. 

Uz krivi~nu pri­javu bi}e prive­deni Vi{em javnom tu‘ila{tvu u Piro­tu, navo­di se u saop{tenju MUP‑a.