EVROREGION NIŠAVA RADNO OBELEŽAVA 15 GODINA POSTOJANJA

Aso­ci­jaci­ja za evropske pograni~ne regione je Evrore­gion Ni{ava pre­poz­nala kao jedan od najak­tivni­jih evrore­giona. Ovaj evrore­gion obele‘ava 15 god­i­na pos­to­jan­ja.