RADOVI U PIROTSKIM VRTIĆIMA TOKOM LETA

Tokom leta }e u Pred{kolskoj ustanovi „^ika Jova Zmaj„ biti real­i­zo­vani bro­jni radovi. Radi}e se na ure|enju unutra{njosti, ali i ure|enju dvori{ta pirot­skih vrti}a.