RAD UOPK PIROT PRILAGOĐEN EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI

Ugov­or­na okru‘na privred­na komo­ra Pirot i tokom tra­jan­ja epi­demi­je radi po planu i pro­gra­mu. Rad komore pri­lagoŽĐĐ|en je aktuel­noj epidemiolo{koj situaci­ji i odvi­ja se uglavnom online.