OD DANAS PRIVREMENA ZABRANA ULASKA U BUGARSKU

Bugars­ka je donela privre­menu zabranu ulas­ka na ter­i­tori­ju te dr‘ave do kra­ja jula preko svih grani~nih prelaza, vazdu{nim, pomorskim, kop­nen­im i ‘elezni~kim putem. Ova odlu­ka va‘i i za gra|ane Srbi­je. Izuze­tak od nave­dene zabrane va‘i za dr‘avljane Srbi­je koji mogu pro­laz­i­ti kroz Bugarsku pri povratku u Srbi­ju. Tranz­it se dozvol­ja­va jedi­no u slu~ajevima kada mo‘e da se garan­tu­je neodlo‘no napu{tanje ter­i­tori­je Bugarske, navo­di se u saop{tenju na saj­tu Ambasade Srbi­je u Bugarskoj.