EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA NEPOVOLJNA

Svakod­nevno se pove}ava broj obolelih u okrugu, navode iz pirot­skog Zavo­da za javno zdravl­je. To se, navode, vidi po bro­ju pre­gle­da u Kovid ambu­lan­ti. Od 70 do 80 pre­gle­da dnevno oko 80 % paci­je­na­ta je sa sum­n­jom na Kovid, a 10 % sa sred­nje te{kom klini~kom slikom. Broj obolelih je mno­go ve}i u odno­su na broj onih kod kojih je virus lab­o­ra­tori­js­ki potvr|en, ka‘e se u saop{tenju. Doda­ju da se epidemiolo{kim ispi­ti­van­jem otkri­va­ju porodi~ne epi­demi­je. U posled­njih mese­ca dana u okrugu je virus lab­o­ra­tori­js­ki potvr|en kod 109 oso­ba iz 95 porod­i­ca. Vi{e od polovine se opo­rav­i­lo, ka‘u iz Zavo­da. Od po~etka epi­demi­je u okrugu je virus korona do sada potvr|en kod 265 oso­ba: 191 u Piro­tu, 30 u Babu{nici, 41 u Beloj Palan­ci i 3 u Dim­itro­v­gradu. Do sada je u okrugu uzorko­vano 2.675 bri­se­va od kojih je testi­ra­no 2.605.

ZZJZ: Neophod­no strik­t­no po{tovanje mera prevencije

Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu je i dal­je nesta­bil­na, u celom okrugu se pro­cen­ju­je kao nepo­volj­na, pod kon­trolom zdravstvene slu‘be. Svako ko primeti simp­tome res­pi­ra­torne infek­ci­je tre­ba da se izolu­je od ~lano­va porodice i ostal­ih, navo­di se u saop{tenju Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. Za suzbi­jan­je {iren­ja epi­demi­je na lokalnom niovu je neophod­na stro­ga pri­me­na svih mera pre­ven­ci­je od strane svakog pojed­in­ca. Poru~uju da je potreb­no da se pona{amo kao da je svako oko nas poten­ci­jal­no zara‘en zbog slu~ajeva bez simp­toma ili sa blagom klini~kom slikom. Apelu­ju da je neophod­no po{tovati sve mere pre­ven­ci­je:” no{enje mas­ki u zatvorenom pros­toru, pran­je ruku, fizi~ka dis­tan­ca od metar i po i izbe­ga­van­je masovnih oku­pl­jan­ja. Preporu~uje se otkazi­van­je slavl­ja, prosla­va i oku­pl­jan­ja u zatvorenom pros­toru.

Jo{ 353 osobe zara‘ene viru­som korona u Srbiji 

Pre­ma posled­njim podaci­ma u Srbi­ji je u posled­n­ja 24 sata testi­ra­no 9.183 gra|ana. Poz­i­tivno na korona virus je 383. Hos­pi­tal­i­zo­vana su 4.662 lica. U posled­n­ja 24 sata pre­minu­lo je 13 oso­ba. Uku­pan broj pre­minulih je 442. Na res­pi­ra­tori­ma je 177 paci­je­na­ta. Najve}i rast bro­ja obolelih bele‘i se u Beogradu, Kral­je­vu i Novom Sadu. Smiru­je se situaci­ja u [apcu i Novom Pazaru, izjav­i­la je pre­mi­jer­ka Srbi­je Ana Brn­abi} na kon­fer­en­ci­ji za medi­je Kriznog {taba u 15 sati. Ona je tako|e istak­la da je neo­hod­no po{tovati op{te mere pre­ven­ci­je.Nove mere Republi~kog kriznog {taba stu­pa­ju na snagu 17.jula

Na sed­ni­ci Vlade Srbi­je danas su usvo­jene nove mere koje je doneo Republi~ki krizni {tab za suzbi­jan­je zarazne bolesti Kovid19. Nove mere primenjiva}e se od sutra i va‘e za sve gra|ane Srbi­je. Novim mera­ma zabran­jeno je oku­pl­jan­je vi{e od 10 lju­di na javn­im mes­ti­ma u zatvorenom i na otvorenom pros­toru. Za{titne maske bi}e obavezne i na otvorenom pros­toru na mes­ti­ma na koji­ma se ne mo‘e obezbe­di­ti ras­to­jan­je od metar i po, pop­ut redo­va ispred pro­davni­ca, apote­ka, auto­buskih i voznih stajali{ta i sli~no. Tokom borav­ka na javn­im mes­ti­ma izme|u oku­pljenih mora pos­to­jati dis­tan­ca od metar i po.