DEFINISANI KRITERIJUMI I USLOVI ZA ZAPOŠLJAVANJE JAVNIH SLUŽBENIKA

Usva­jan­jem niza zakon­skih aka­ta u okviru proce­sa reforme javne uprave u Srbi­ji u posled­njih neko­liko god­i­na, promen­jeni su uslovi pod koji­ma mo‘ete da postanete javni slu‘benik, kako na cen­tral­nom, tako i na lokalnom nivou. Dr‘avna upra­va krenu­la je sa pri­menom prakse i prav­i­la koje pri­vat­ni sek­tor ve} ima. Defin­isani su kri­ter­i­ju­mi koji mora­ju da budu ispun­jeni u pro­ce­su zapo{ljavanja, kako bi gra|anima na usluzi bili dobri slu‘benici.