AKTIVIRAN VIDIKOVAC SMILOVICA

Turisti~ka orga­ni­zaci­ja Pirot i tokom tra­jan­ja epi­demi­je radi punim kapacite­tom. U toku je markaci­ja vidiko­va­ca na Staroj plani­ni i u Speci­jal­nom rez­er­vatu prirode Jer­ma.