U TOKU GLASANJE ZA TAKMIČENJE ”SRBIJA U RITMU EVROPE”

Po~etkom jula, po~elo je glasan­je za u~esnike ovogodi{njeg takmi~enja ”Srbi­ja u rit­mu Evrope”. Pirot }e u Vran­ju pred­stavl­jati na{e tri sugra|anke.