PROJEKTI MUZEJA PONIŠAVLJA

Uprkos epi­demi­ji korona virusa Muzej Poni{avlja nije preki­dao rad. Intere­sant­no je da je, iako nema tur­ista iz Bugarske, broj poseti­la­ca u junu i julu ve}i nego u istom peri­o­du pro{le godine. U pirot­skom muze­ju nas­tavl­ja se i real­izaci­ja zapo~etih projekata.