POČINJE ŽETVA U PIROTSKOM KRAJU

Zbog nepo­voljnih vre­men­skih uslo­va ne{to kas­ni­je nego uobi~ajeno po~ela je ‘etva u pirot­skom kra­ju. Stru~njaci Poljoprivredne save­to­davne stru~ne slu‘be o~ekuju pri­nos na nivou vi{egodi{njeg pros­e­ka.