OD PETKA PRIMENA NOVIH MERA KRIZNOG ŠTABA SRBIJE, VUČIĆ: NADAM SE NABAVCI VAKCINE DO KRAJA GODINE

Na sed­ni­ci Republi~kog kriznog {taba za suzbi­jan­je zarazne bolesti Kovid19 donete su nove mere za sve gra|ane Srbi­je koje }e se pri­men­ji­tavi od petka. 

Bi}e zabran­je­na oku­pl­jan­ja vi{e od 10 lju­di na javn­im mes­ti­ma u zatvorenom ina otvorenom prostoru. 

Za{titne maske bi}e obavezne i na otvorenom pros­toru na mes­ti­ma na koji­ma se ne mo‘e obezbe­di­ti ras­to­jan­je od metar i po, pop­ut redo­va ispred pro­davni­ca, apote­ka, auto­buskih i voznih stajali{ta i sli~no.

Tokom borav­ka na javn­im mes­ti­ma izme|u oku­pljenih mora pos­to­jati dis­tan­ca od metar i po. 

Iz Vlade Srbi­je apelu­ju na gra|ane da po{tuju sve donete mere zarad sop­stvenog zdravl­ja i zdravl­ja svo­jih najbli‘ih.

Vu~i} o nabav­ci vakcine pro­tiv virusa korona

Predsed­nik Srbi­je Alek­san­dar Vu~i} ka‘e da se Srbi­ja suo~ava sa velikim bro­jem zara‘enih viru­som korona. Vu~i} navo­di da se pre­go­vara sa jed­nom zemljom koja ve} daje vakcinu. Nada se da }e vakci­na u Srbi­ju sti}i do kra­ja godine.