JOŠ 2 OSOBE U OKRUGU ZARAŽENE VIRUSOM KORONA, EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA NEPOVOLJNA

Virus korona potvr|en je kod jo{ 2 osobe u Pirot­skom okrugu: 1 iz Piro­ta i 1 iz Dimitrovgrada. 

Pre­ma rezul­ta­ti­ma u posled­n­ja dva dana pro­ce­nat poz­i­tivnos­ti je 54 % ( 14 poz­i­tivnih od 26 testi­ranih ), saop{teno je iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. 

^eka­ju se rezul­tati za 39 uzo­ra­ka. Danas je uzorko­van jo{ 31 bris u okrugu. 

Tri novoobolele osobe su hos­pi­tal­i­zo­vane u KC Ni{. Na Grud­nom odel­jen­ju Op{te bol­nice Pirot je petoro obolelih, navo­di se u saop{tenju. Ostali oboleli i ~lanovi porod­i­ca svih obolelih su u ku}noj izolaciji. 

Svakod­nevno se pove}ava broj obolelih u okrugu, navode iz Zavo­da. To se, navode, vidi po bro­ju pre­gle­da u Kovid ambu­lan­ti. Od 70 do 80 pre­gle­da dnevno oko 80 % paci­je­na­ta je sa sum­n­jom na Kovid, a 10 % sa sred­nje te{kom klini~kom slikom. 

Broj obolelih je mno­go ve}i u odno­su na broj onih kod kojih je virus lab­o­ra­tori­js­ki potvr|en, ka‘e se u saop{tenju. Doda­ju da se epidemiolo{kim ispi­ti­van­jem otkri­va­ju porodi~ne epidemije. 

U posled­njih mese­ca dana u okrugu je virus lab­o­ra­tori­js­ki potvr|en kod 109 oso­ba iz 95 porod­i­ca. Vi{e od polovine se opo­rav­i­lo, ka‘u iz Zavoda. 

Od po~etka epi­demi­je u okrugu je virus korona do sada potvr|en kod 265 oso­ba: 191 u Piro­tu, 30 u Babu{nici, 41 u Beloj Palan­ci i 3 u Dim­itro­v­gradu. Do sada je u okrugu uzorko­vano 2.675 bri­se­va od kojih je testi­ra­no 2.605.

ZZJZ: Neophod­no strik­t­no poš{tovanje mera prevencije

Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu je i dal­je nesta­bil­na, u celom okrugu se pro­cen­ju­je kao nepo­volj­na, pod kon­trolom zdravstvene slu‘be.

Svako ko primeti simp­tome res­pi­ra­torne infek­ci­je tre­ba da se izolu­je od ~lano­va porodice i ostal­ih, navo­di se u saop{tenju Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. 

Za suzbi­jan­je {iren­ja epi­demi­je na lokalnom niovu je neophod­na stro­ga pri­me­na svih mera pre­ven­ci­je od strane svakog pojedinca. 

Poru~uju da je potreb­no da se pona{amo kao da je svako oko nas poten­ci­jal­no zara‘en zbog slu~ajeva bez simp­toma ili sa blagom klini~kom slikom. 

Apelu­ju da je neophod­no po{tovati sve mere pre­ven­ci­je:” no{enje mas­ki u zatvorenom pros­toru, pran­je ruku, fizi~ka dis­tan­ca od metar i po i izbe­ga­van­je masovnih okupljanja. 

Preporu~uje se otkazi­van­je slavl­ja, prosla­va i oku­pl­jan­ja u zatvorenom prostoru. 

Jo{ 351 oso­ba zara‘ena viru­som korona u Srbiji

U posled­n­ja 24 sata virus korona u Srbi­ji je potvr|en kod jo{ 351 od 8.393 testi­rane osobe. Pre­minu­lo je 11 oso­ba od posled­i­ca infek­ci­je. Na res­pi­ra­tori­ma je 169 paci­je­na­ta. U posled­n­ja 24 sata hos­pi­tal­i­zo­vana su 234 paci­jen­ta. Trenut­no je 4.858 aktivnih slu~ajeva u Srbiji. 

Od po~etka epi­demi­je u Srbi­ji je Kovid19 potvr|en kod 19.334 osobe od tesi­tranih 515.395. Do sada je od posled­i­ca virusa u Srbi­ji pre­minu­lo 429 oso­ba.