EKO TAKSA I NAPLATA POREZA NA IMOVINU

Poreskim obveznici­ma, pravn­im lici­ma i pre­duzetnici­ma ove godine pred­sto­ji jo{ jedan namet — Eko nakna­da. Ovu tak­su propisala je dr‘ava. Koji u kri­ter­i­ju­mi za odre|ivanje visine ove naknade,ali i koji je pro­ce­nat naplate poreza na imov­inu raz­go­var­ali smo sa nadle‘nima u Lokalnoj poreskoj admin­is­traciji.