ŽOK PIROT TRENIRA NA OMLADINSKOM STADIONU

I pored epi­demi­je korona virusa @OK„Pirot„ ne preki­da treninge kadetske i pio­nirske ekipe. Po{tuju pre­poruke kriznog {taba pa treni­ra­ju na otvorenom na Omladin­skom sta­dionu, a rad je orga­ni­zo­van u man­jim gru­pa­ma uz pri­menu svih za{titnih mera.