U TOKU UPIS U DOM UČENIKA MLEKARSKE ŠKOLE

U toku je upis u Dom u~enika pirotske Mlekarske {kole. Osim |aka, u Domu ima mes­ta i za stu­dente. Dom je rekon­stru­isan pre osam god­i­na. U nje­mu borave u~enici i stu­den­ti iz svih grado­va Srbije.