U TOKU REKONSTRUKCIJA ZGRADE GIMNAZIJE U DIMITROVGRADU

Kance­lar­i­ja za upravl­jan­je javn­im ula­gan­ji­ma Vlade Srbi­je finan­sira real­izaci­ju bro­jnih kap­i­tal­nih pro­jeka­ta u Piro­tu, ali i u drugim op{tinama okru­ga. Novo ruho zgrade dim­itro­v­gradske Gim­naz­i­je jo{ jedan je pro­jekat rezul­tat sarad­nje tamo{nje lokalne samouprave sa Kance­lar­i­jom za jav­na ula­gan­ja Srbi­je.