Apel ZZJZ: Neophodno poštovanje mera prevencije

Apel ZZJZ: Neophod­no poš{tovanje mera prevencije

Za suzbi­jan­je {iren­ja epi­demi­je na lokalnom nivou potreb­na je stro­ga pri­me­na svih mera pre­ven­ci­je od strane svakog pojed­in­ca: no{enje mas­ki u zatvorenom pros­toru, fizi~ka dis­tan­ca od 2 metra i pran­je ruku. 

Poru~uju gra|anima da je potreb­no da se pona{aju kao da je svako oko njih poten­ci­jal­no zara‘en zbog toga {to ima slu~ajeva bez simp­toma ili sa blagom klini~kom slikom.

Jo{ 344 zara‘ena viru­som korona u Srbiji

U posled­n­ja 24 sata od testi­ranih 8.659 gra|ana, novopotvr|enih slu~ajeva obol­e­van­ja od korona virusa je 344. Aktivnih slu~ajeva 4.574. Pre­minu­lo je 13 oso­ba. Uku­pan broj pre­minulih je 418. Na res­pi­ra­toru je 170 paci­je­na­ta, re~eno je na dana{njoj kon­fer­en­ci­ji za medi­je Kriznog {taba za suzbi­jan­je zarazne bolesti COVID 19. 

Min­istar zdravl­ja Zlat­i­bor Lon~ar je rekao da je zdravstveni sis­tem izuzetno optere”}en. To potvr|uje i podatak da je samo u covid ambu­lan­ta­ma u Beogradu tokom ju~era{njeg dana pre­gledano 3.220 lju­di, rekao je Lon~ar. Govore}i o zdravstven­om stan­ju med­i­cin­skih rad­ni­ka, Lon~ar je saop{tio da su 72 zdravstve­na rad­ni­ka na bolni~kom le~enju,a 500 med­i­c­i­nara sa poz­i­tivn­im testom na korona virus u izolaciji. 

Min­istar Lon~ar je jo{ jed­nom apelo­vao na gra|ane da po{tuju mere pre­ven­ci­je i budu odgovorni. 

ZZJZ: Svakod­nevno pove}anje bro­ja obolelih, 

neophod­no po{tovanje mera prevencije

U posled­n­ja dva dana u okrugu je virus korona potvr|en kod jo{ 12 oso­ba od 18 testi­ranih uzo­ra­ka, {to je 67% poz­i­tivnos­ti, saop{tavaju iz ZZJZ. Navode da se pove}ava broj obolelih. 

U kovid ambu­lan­ti se dnevno obavi oko 70 pre­gle­da, od toga je oko 80% paci­je­na­ta sa sum­n­jom na kovid. Jo{ tri novoobolele osobe su hos­pi­tal­i­zo­vane u KC Ni{, a jed­na oso­ba je otpu{tena sa le~enja.

Na Grud­nom odel­jen­ju Op{te bol­nice Pirot je osmoro obolelih, ka‘e se u saop{tenju. U posled­njih mesec dana u okrugu je reg­istrovano 95 obolelelih iz 81 porodice. Oko 60 % obolelih je iz pop­u­lacije izme|u 30 i 60 godina. 

Epidemiolo{ka situaci­ja je nepo­volj­na, pod kon­trolom zdravstvene slu‘be. Apelu­ju da je neophod­no po{tovati sve mere pre­ven­ci­je:” no{enje mas­ki u zatvorenom pros­toru, pran­je ruku, fizi~ka dis­tan­ca od 2 metra i izbe­ga­van­je masovnih oku­pl­jan­ja. Preporu~uje se otkazi­van­je slavl­ja, prosla­va i oku­pl­jan­ja u zatvorenom pros­toru. Svako ko primeti simp­tome res­pi­ra­torne infek­ci­je tre­ba da se izolu­je od ~lano­va porodice i ostal­ih. Poru~uju da je potreb­no da se pona{amo kao da je svako oko nas poten­ci­jal­no zara‘en zbog slu~ajeva bez simp­toma ili sa blagom klini~kom slikom. 

Od po~etka epi­demi­je u okrugu je virus korona potvr”|en kod 251 osobe: 181 iz Piro­ta, 29 iz Babu{nice, 39 iz Bele Palanke i 2 iz Dimitrovgrada.