OSTVARENJE BUDZETA GRADA PIROTA U PRVIH 6 MESECI GOTOVO IDEALNO

I pored te{ke ekonomske situaci­je koja je prouzroko­vana epi­demi­jom korona virusa ost­varen­je bud‘eta gra­da Piro­ta za prvih 6 mese­ci ove godine je goto­vo ide­al­no i iznosi 47%. To je gostuju}i u emisi­ji „Oni ka‘u„ istakao gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi}.