”LUDA ŽENA” NATAŠE PANIĆ

Knji‘evnica Nata{a Pani} objav­i­la je novo delo, zbirku pri~a pod nazivom ”Luda ‘ena”. Izda­va~ je Nar­o­d­na bib­liote­ka Pirot.