APEL ZZJZ: NEOPHODNO POŠTOVANJE MERA PREVENCIJE

Apel ZZJZ: Neophod­no po{tovanje mera prevencije

Za suzbi­jan­je {iren­ja epi­demi­je na lokalnom nivou potreb­na je stro­ga pri­me­na svih mera pre­ven­ci­je od strane svakog pojed­in­ca: no{enje mas­ki u zatvorenom pros­toru, fizi~ka dis­tan­ca od 2 metra i pran­je ruku. Poru~uju gra|anima da je potreb­no da se pona{aju kao da je svako oko njih poten­ci­jal­no zara‘en zbog toga {to ima slu~ajeva bez simp­toma ili sa blagom klini~kom slikom.

Jo{ 279 zara‘enih viru­som korona u Srbiji

U posled­n­ja 24 sata u Srbi­ji je virus korona potvr|en kod jo{ 279 oso­ba od 6.915 testi­ranih gra|ana. Aktivnih slu~ajeva 4.294. Od posled­i­ca infek­ci­je pre­minu­lo je 12 oso­ba. Uku­pan broj pre­minulih od po~etka pan­demi­je u Srbi­ji je 405. Na res­pi­ra­tori­ma su 154 paci­je­na­ta, {to je najve|i broj paci­je­na­ta priklju~en na aparat za ve{ta~ku ven­ti­laz­i­ju od po~etka pan­demi­je. Ovo je jedan od naj­gorih dana, izjav­i­la je tokom dana{njeg obra|anja pre­mi­jer­ka Srbi­je Ana Brn­abi}. Ona je poz­vala je sve gra|ane Srbi­je da po{tuju mere za{tite i budu odgovorni,jer tako {titi­mo sebe,druge,ali i zdravstveni sis­tem. Krizni {tab za suzbi­jan­je epi­demi­je koron­avirusa od ponedelj­ka }e se pono­vo svakod­nevno obra}ati javnos­ti u 15 sati. Krizni {tab za suzbi­jan­je epi­demi­je koron­avirusa od danas se pono­vo svakod­nevno obra}a javnos­ti u 15 sati. 

ZZJZ: Svakod­nevno pove}anje bro­ja obolelih, 

neophod­no po{tovanje mera prevencije 

Od {est ponovl­jenih uzo­ra­ka testi­ran­ja na korona virus, dva su poz­i­tiv­na, saop{teno je iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. ^eka­ju se rezul­tati za 36 uzoraka,danas je prosle|eno na testi­ran­je 27 uzo­ra­ka i uzorko­vano jo{ 10 bri­se­va sa ter­i­tori­je Okru­ga. Iz Zavo­da navode da se pove}ava broj obolelih. Zna~ajno je da su posled­nji podaci testi­ranih uzo­ra­ka pokaza­li 67% poz­i­tivnos­ti odnos­no 12 poz­i­tivnih na 18 testi­ranih uzo­ra­ka, saop{tavaju iz ZZJZ. U kovid ambu­lan­ti se dnevno obavi oko 70 pre­gle­da, od toga je oko 80% paci­je­na­ta sa sum­n­jom na kovid. Jo{ tri novoobolele osobe su hos­pi­tal­i­zo­vane u KC Ni{ ‚dok je jed­na oso­ba otpu{tena sa le~enja. Na Grud­nom odel­jen­ju Op{te bol­nice Pirot je osmoro obolelih, ka‘e se u saop{tenju. U posled­njih mesec dana u Pirot­skom okrugu je reg­istrovano 95 obolelelih iz 81 porodice. Oko 60 % obolelih je iz pop­u­lacije izme|u 30 i 60 god­i­na. Epidemiolo{ka situaci­ja je nepo­volj­na, pod kon­trolom zdravstvene slu‘be. Apelu­ju da je neophod­no po{tovati sve mere pre­ven­ci­je:” no{enje mas­ki u zatvorenom pros­toru, pran­je ruku, fizi~ka dis­tan­ca od 2 metra i izbe­ga­van­je masovnih oku­pl­jan­ja. Preporu~uje se otkazi­van­je slavl­ja, prosla­va i oku­pl­jan­ja u zatvorenom pros­toru. Napom­in­ju da svako ko primeti simp­tome res­pi­ra­torne infek­ci­je tre­ba da se izolu­je od ~lano­va porodice i ostal­ih. Poru~uju da je potreb­no da se pona{amo kao da je svako oko nas poten­ci­jal­no zara‘en zbog slu~ajeva bez simp­toma ili sa blagom klini~kom slikom. Od po~etka epi­demi­je u Pirot­skom okrugu virus korona potvr”|en je kod 251 osobe: 181 iz Piro­ta, 29 iz Babu{nice, 39 iz Bele Palanke i 2 iz Dim­itro­vgra­da.