ZAVRŠENA REVIZIJA SPISKOVA KORISNIKA U CENTRU ZA SOCIJALNI RAD

U Cen­tru za soci­jal­ni rad ura|ena je reviz­i­ja porod­i­ca koje pri­ma­ju nov~anu soci­jal­nu pomo}. Reviz­i­ja je ura|ena u uslovi­ma koje je zahte­vala aktuel­na epidemiolo{ka situaci­ja.