ZATVORENI BAZEN PONOVO RADI OD NEDELJE

Posle pauze od neko­liko dana od nedel­je }e pono­vo po~eti da radi zatvoreni bazen. Pre­ma re~ima Fil­i­pa Filipovi}a iz SC Pirot odlu­ka je done­ta posle kon­sultaci­ja sa Grad­skim {tabom za vanredne situacije.