VETERINARI UKAZUJU NA SVE ČEŠĆE SLUČAJEVE TROVANJA KUĆNIH LJUBIMACA

Piro}anci vole ku}ne lju­bim­ce. Na‘alost u posled­nje vreme vet­eri­nari reg­istru­ju sve vi{e slu~ajeva trovan­ja pasa i ma~aka. Na to je gostuju}i u Jutarn­jem pro­gra­ma TV Pirot ukazao dok­tor vet­eri­narske med­i­cine Mio­drag Jovanovi}.