”PORTRETI U DIJAGRAMU NOVOG KLASICIZMA„ ALEKSANDRA BAJUNOVIĆA U PIROTSKOJ GALERIJI

U Galer­i­ji ^edomir Krsti} pose­ti­o­ci }e od ve~eras do 25. jula mo}i da pogleda­ju izlo‘bu sli­ka Alek­san­dra Bajunovi}a pod nazivom Portret u dija­gra­mu novog kla­si­ciz­ma„.