Apel ZZJZ: Neophodno poštovanje mera prevencije

Za suzbi­jan­je {iren­ja epi­demi­je na lokalnom nivou potreb­na je stro­ga pri­me­na svih mera pre­ven­ci­je od strane svakog pojed­in­ca: no{enje mas­ki u zatvorenom pros­toru, fizi~ka dis­tan­ca od metar i po i pran­je ruku. 

Poru~uju gra|anima da je potreb­no da se pona{aju kao da je svako oko njih poten­ci­jal­no zara‘en zbog toga {to ima slu~ajeva bez simp­toma ili sa blagom klini~kom slikom.

Jo{ 266 zara‘enih viru­som korona u Srbiji

U posled­n­ja 24 sata u Srbi­ji je virus korona potvr|en kod jo{ 386 oso­ba od 8.646 testi­ranih gra|ana.

Od posled­i­ca infek­ci­je pre­minu­lo je 18 oso­ba. Uku­pan broj pre­minulih od po~etka pan­demi­je u Srbi­ji je 370. Na res­pi­ra­tori­ma je 130 paci­je­na­ta. Ovo je jedan od naj­gorih dana, izjav­i­la je tokom dana{njeg obra|anja pre­mi­jer­ka Srbi­je Ana Brnabi}. 

Najkriti~nije je u ovom trenutku najkriti~nije u Beogradu, [apcu, Kragu­jevcu, Novom pazaru. Ana Brn­abiĐŽ} je rekla da }e u skladu sa epidemiolo{kom situaci­jom i mere biti poo{travane u nared­nom peri­o­du. Poz­vala je sve gra|ane Srbi­je da po{tuju mere za{tite i budu odgovorni. 

Krizni {tab za suzbi­jan­je epi­demi­je koron­avirusa od ponedelj­ka }e se pono­vo svakod­nevno obra}ati javnos­ti u 15 sati.