SNS: NAJOŠTRIJE OSUĐUJEMO NASILNE PROTESTE U SRBIJI

Povodom protes­ta gra|ana koji su odr‘ani u Beogradu i jo{ nekim gradovi­ma Srbi­je danas je Grad­s­ki odbor Srpske napredne stranke u Piro­tu odr‘ao kon­fer­en­ci­ju za nov­inare na kojoj je najo{trije osu­dio, kako isti~u, nasilne proteste u Srbi­ji.

Nasil­je osu|uju i iz op{tinskih odb­o­ra SNS‑a u Babu{nici i Beloj Palan­ci. U saop{tenjima navode da SNS saves­no i odgov­orno brani Ustav Srbi­je i da osu|uju napade na Dom Nar­o­dne skup{tine i insti­tu­ci­je u drugim gradovi­ma. Pozi­va­ju nadle‘žne insti­tu­ci­je da one, koji krš{e zakone, one koji uniš{tavaju dr‘žavnu imov­inu izve­du pred lice pravde i pozovu na odgov­ornost, izme|u osta­log, navode, i zbog toga {to poku{avaju da ljude vrate u neizves­nost i ugro‘avaju ljudske ‘ivote u doba epi­demi­je virusa korona. U saop{tenjima izme”|u osta­log ka‘u da SNS ‘eli jaku, pris­to­jnu i uspe{nu Srbi­ju.