JOŠ 11 OSOBA ZARAŽENO VIRUSOM KORONA U OKRUGU

Virus korona potvr|en je kod jo{ 11 oso­ba u Pirot­skom okrugu, a za jedan uzo­rak se ~eka analiza. 

^eka­ju se rezul­tati za 25 uzoraka. 

Danas su uzorko­vana 24 brisa. 

Pre­minu­la je jed­na oso­ba iz Piro­ta koja je bila zara‘ena Kovid19 viru­som, starosti 86 god­i­na sa hroni~nim boles­ti­ma, saop{teno je iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. 

Od 10. juna do danas je reg­istrovane su 84 novoobolele osobe iz 68 porodica. 

Ve}ina obolelih je sa lakom ili sred­nje te{kom klini~kom slikom. 

Tri osobe su hos­pi­tal­i­zo­vane u KC Ni{ i u sta­bil­nom su stanju. 

U ovom peri­o­du se opo­rav­i­lo pet oso­ba koje su otpu{tene sa bolni~kog le~enja, ka‘e se u saop{tenju.

U nared­nom peri­o­du se o~ekuje porast bro­ja obolelih. 

Epidemiolo{ka situaci­ja je nepo­volj­na, pod kon­trolom zdravstvene slu‘be.

Od po~etka epi­demi­je virus korona je u okrugu potvr|en kod 240 oso­ba: 171 u Piro­tu, 29 u Babu{nici, 38 u Beloj Palan­ci i 2 u Dimitrovgradu. 

Pro­cen­ju­je se da je broj obolelih koji nije lab­o­ra­tori­js­ki potvr|en tri puta ve}i s obzirom da je po Odlu­ci Vlade Srbi­je ograni~eno testi­ran­je, saop{teno je iz Zavoda. 

Od po~etka epi­demi­je u okrugu je uzorko­vano 2.578 bri­se­va od kojih su testi­rana 2.553.

Apel ZZJZ: Neophod­no poš{tovanje mera prevencije

Za suzbi­jan­je {iren­ja epi­demi­je na lokalnom nivou potreb­na je stro­ga pri­me­na svih mera pre­ven­ci­je od strane svakog pojed­in­ca: no{enje mas­ki u zatvorenom pros­toru, fizi~ka dis­tan­ca od metar i po i pran­je ruku. 

Poru~uju gra|anima da je potreb­no da se pona{aju kao da je svako oko njih poten­ci­jal­no zara‘en zbog toga {to ima slu~ajeva bez simp­toma ili sa blagom klini~kom slikom.

Jo{ 266 zara‘enih viru­som korona u Srbiji

U posled­n­ja 24 sata u Srbi­ji je virus korona potvr|en kod jo{ 266 od 7.529 testi­ranih gra|ana. 

Od posled­i­ca infek­ci­je je pre­minu­lo 11 osoba. 

Na res­pi­ra­tori­ma je 120 pacijenata. 

U Srbi­ji je 3.339 aktivnih slu~ajeva.