U TOKU BERBA MALINE U PIROTSKOM KRAJU

Zasa­di maline i jagode prednja~e kada je re~ o gajen­ju jago­das­tog vo}a u pirot­skom kra­ju. Vre­men­s­ki uslovi ove godine vi{e su pogodovali mali­nari­ma, nego oni­ma koji se bave proizvod­njom jagode.