RAD INSPEKCIJSKIH SLUŽBI U DRUGOM KVARTALU

I u dru­gom kvar­talu ove godine republi~ke inspekci­je u Pirot­skom okrugu obav­ile su bro­jne vanredne i redovne terenske inspekci­jske nad­zore odnos­no slu‘bene kon­t­role. Evo izve{taja.