UPIS UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE

Upis u~enika u sred­nje {kole, bi}e odr‘an 9. i 10. jula. Ove godine u~enici koji su uspe{no polo‘ili pri­jem­ni ispit, mogu da se upi{u u ‘eljene {kole na dva na~ina.