OBUKA POSREDNIKA U REŠAVANJU SPOROVA U PIROTU

U Piro­tu }e od 27. do 31. jula biti odr‘ana obu­ka za medi­ja­tore u re{avanju sporo­va. Obuku orga­nizu­je Nacional­ni cen­tar za posre­dovan­je u re{avanju sporo­va iz Beograda.