JOŠ 18 ZARAŽENIH VIRUSOM KORONA U OKRUGU, EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA NESIGURNA

U okrugu je virus korona potvr|en kod jo{ 18 oso­ba, a za jo{ 5 uzo­ra­ka se pon­avl­ja testi­ran­je, saop{teno je iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. 

^eka­ju se rezul­tati za 39 uzoraka. 

Danas je uzorko­vano 25 briseva. 

Od 10. juna do danas reg­istrovane su ukup­no 72 novoobolele osobe iz 59 porodica. 

Me|u oni­ma kod kojih je potvr|en virus su zaposleni u razli~itim ustanova­ma i fir­ma­ma, rad­no aktivno stanovni{tvo, omlad­i­na i deca. 

Svi oboleli i ~lanovi nji­hovih porod­i­ca su u ku}noj izolaciji.

Ve}ina je sa lakom ili sred­nje te{kom klini~kom slikom. 

Tri obolele osobe su hos­pi­tal­i­zo­vana u KC Ni{ i u sta­bil­nom su stanju. 

Tri osobe su se opo­rav­ile i otpu{tene su sa bolni~kog le~enja, ka‘e se u saop{tenju.

Epidemiolo{ka situaci­ja u okrugu je nesig­ur­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u nepo­voljnu, ali pod kon­trolom zdravstvenih slu‘bi.

Od po~etka epi­demi­je virus korona je u okrugu potvr|en kod 228 oso­ba: 161 u Piro­tu, 29 u Babu{nici, 36 u Beloj Palan­ci i 2 u Dimitrovgradu. 

Do danas je u okrugu uzorko­vano 2.554 brisa, od kojih je testi­ra­no 2.515 uzoraka. 

ZZJZ: Neophod­no po{tovanj mera prevencije

Iz Zavo­da za javno zdravl­je Piro­tApelu­ju da je neophod­no sprovodi­ti mere pre­ven­ci­je: no{enje mas­ki u zatvorenom pros­toru, fizi~ka dis­tan­ca od metar i po i pran­je ruku. 

Za suzbi­jan­je {iren­ja epi­demi­je na lokalnom nivou potreb­na je stro­ga pri­me­na svih mera pre­ven­ci­je od strane svakog pojed­in­ca, poru~uju iz Zavoda. 

Poru~uju gra|anima da je potreb­no da se pona{aju kao da je svako oko njih poten­ci­jal­no zara‘en zbog toga {to ima slu~ajeva bez simp­toma ili sa blagom klini~kom slikom.

U Piro­tu pri­me­na novih mera [taba za vanredne situacije

[tab za vanredne situaci­je gra­da Piro­ta doneo je Odluku kojom se odre|uju pre­ven­tivne mere u cilju suzbi­jan­ja {iren­ja virusa COVID 19 za peri­od od 7. do 22. jula. 

Me|u mera­ma je obavezno no{enje mas­ki u zatvorenom pros­toru uz dis­tan­cu od 2 metra. 

Maske su obavezne u javnom pre­vozu i na pija­ca­ma, kao i u ugos­titeljskim objek­ti­ma u zatvorenom pros­toru, osim dok se sedi za stolom. 

Ograni~eno je oku­pl­jan­je u zatvorenom pros­toru do 100 lju­di uz min­i­mal­no 4 metara kvadrat­na povr{ine po osobi. 

Na otvorenom je ograni~no oku­pl­jan­je do 300 lju­di uz obaveznu fizi~ku dis­tan­cu od 2 metra. 

Odlu­ka sadr‘i 22 stavke koje se ti~u za{tite stanovni{tva na teti­tori­ji grada. 

U Srbi­ji jo{ 299 zara‘enih viru­som korona

U posled­n­ja 24 sata virus korona potvr|en je kod jo{ 299 od 8.287 testi­ranih oso­ba u Srbiji. 

Od posled­i­ca infek­ci­je pre­minu­lo je 13 oso­ba, te je sada uku­pan broj pre­minulih od po~etka epi­demi­je u Srbi­ji 330. 

Trenut­no su u Srbi­ji 2.942 aktiv­na slu~aja.

Na res­pi­ra­tori­ma je 110 paci­je­na­ta.