DR ZEC O PREPORUCI ZA ODLAGANJE VEĆIH OKUPLJANJA U ZATVORENOM PROSTORU

Epi­demi­olog Zavo­da za javno zdravl­je Pirot dr Rad­mi­la Zec ka‘e da su ve}a oku­pl­jan­ja u zatvorenom pros­toru mes­ta velikog rizika za zara‘avanje. Zbog toga je done­ta pre­poru­ka za odla­gan­je plani­ranih ve|ih oku­pl­jan­ja u zatvorenom.