API INHALACIONA KOMORA STOJANOV

U pris­ustvu kole­ga p~elara, ~lano­va udru‘enja p~elara „Pirot­s­ka dolina„ u ataru selu Gorn­ja Dr‘ina u gazin­stvu porodice Sto­janov danas je sve~ano pu{tena u rad Api inhala­ciona komo­ra, prva u na{em kraju.