U OKRUGU TOKOM VIKENDA VIRUS KORONA POTVRĐEN KOD JOŠ 21 OSOBE, ČEKAJU SE REZULTATI ZA 36 UZORAKA

U Pirot­skom okrugu je tokom viken­da virus korona potvr|en kod jo{ 21 osobe: 7 iz Piro­ta, 12 iz Bele Palanke i 2 iz Babu{nice, saop{teno je iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot.

^eka­ju se rezul­tati za 36 uzoraka. 

Danas je uzorko­vano jo{ 9 bri­se­va u okrugu. 

Od 10. juna do danas reg­istrovane su ukup­no 53 novoobolele osobe iz 44 porodice. 

Me”|u oni­ma kod kojih je potvr|en virus su zaposleni u razli~itim ustanova­ma i firmama. 

Svi oboleli i ~lanovi nji­hovih porod­i­ca su u ku}noj izolaciji. 

Dve obolele osobe su hos­pi­tal­i­zo­vane u KC Ni{ i u sta­bil­nom su stanju. 

Ostali oboleli su sa lak{om klini~kom slikom. 

Dve osobe su se opo­rav­ile i otpu{tene su sa bolni~kog le~enja, ka‘e se u saop{tenju Zavoda. 

Epidemiolo{ka situaci­ja je nesig­ur­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u nepo­voljnu, ali pod kon­trolom zdravstvenih slu‘bi.

U nared­nom peri­o­du se o~ekuje porast bro­ja obolelih, ka‘e se u saop{tenju.

Od po~etka epi­demi­je u okrugu je virus korona lab­o­ra­tori­js­ki potvr|en kod 209 oso­ba: 146 u Piro­tu, 28 u Babu{nici, 33 u Beloj Palan­ci i 2 u Dimitrovgradu. 

Iz Zavo­da navode da se pro­cen­j­je da je broj obolelih kod kojih virus nije lab­o­ra­tori­js­ki potvr|en tri puta ve}i.

Ukup­no je do sada u okrugu uzorko­vano 2.529 bri­se­va, od kojih su tesi­trana 2.493, ka‘e se u saop{tenju.