POZORIŠNI VIKEND NA TVRĐAVI

Tokom viken­da su u Piro­tu odi­grane prve pred­stave posle vi{emese~ne pauze zbog epi­demi­je virusa korona. Pozori{na sala je i dal­je zatvore­na, ali je Ansam­bl Nar­o­dnog pozori{ta kao pok­lon svo­joj pub­li­ci igrao pred­stave u Mom~ilovom gradu.