POVEĆAN BROJ PREGLEDA U KOVID AMBULANTI

Posled­njih dana pove}an je broj pre­gle­da u kovid ambu­lati u Tijabari, izjavio je za TV Pirot dr Radovan Ili}, direk­tor Doma zdravl­ja. Imaju}i tu ~injenicu u vidu,a uko­liko do|e do pogor{anja epidemiolo{ke situaci­je, pos­to­ji mogu}nost da ova zdravstve­na ustano­va otvori jo{ jed­nu ambu­lan­tu koja }e biti namen­je­na paci­jen­ti­ma sa sum­n­jom na COVID 19.