NOVE MERE ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA

[tab za vanredne situaci­je gra­da Piro­ta doneo je Odluku kojom se odre|uju pre­ven­tivne mere u cilju suzbi­jan­ja {iren­ja virusa COVID 19 za peri­od od 7.do 22.jula.