GRAĐEVINSKA SEZONA U JEKU

Gra|evinska sezona je u punom jeku. Radi se na bro­jn­im lokaci­ja­ma i put­nim pravci­ma u gradu i seli­ma. Polovi­nom jula po~inje dru­gi talas investicija.