APEL ZZJZ: NEOPHODNO POŠTOVANJE MERA PREVENCIJE

Iz Zavo­da navode da su se oboleli kod kojih je virus reg­istrovan od po~etka juna zarazili pri­likom izla­gan­ja riziku ili ne zna­ju gde su se zarazili {to potvr|uje visok inten­zitet virusa. 

Apelu­ju da je neophod­no sprovodi­ti mere pre­ven­ci­je: no{enje mas­ki u zatvorenom pros­toru, fizi~ka dis­tan­ca od metar i po i pran­je ruku. 

Za suzbi­jan­je {iren­ja epi­demi­je na lokalnom nivou potreb­na je stro­ga pri­me­na svih mera pre­ven­ci­je od strane svakog pojed­in­ca, poru~uju iz Zavoda. 

Poru~uju gra|anima da je potreb­no da se pona{aju kao da je svako oko njih poten­ci­jal­no zara‘en zbog toga {to ima slu~ajeva bez simp­toma ili sa blagom klini~kom slikom. 

Preporu~uju otkazi­van­je ve””}ih slavl­ja, prosla­va i oku­pl­jan­ja u zatvorenom prostoru. 

Serolo{ki test iz krvi na li~ni zahtev ne tre­ba radi­ti odmah posle kon­tak­ta sa poz­i­tivnom osobom jer je, navode stru~njaci, potreb­no 7 do 14 dana da se stvore antitela u organizmu. 

Uko­liko se ovaj test ura­di rani­je mo‘e se dobiti neg­a­ti­van test {to ne zna~i da neko nije zara‘en, navode u saop{tenju.