SMANJEN BROJ PUTNIKA NA GRANIČNOM PRELAZU GRADINA

Grani~ni prelaz Grad­i­na, pro{le godine je pre{lo 6 mil­iona put­ni­ka, samo u julu i avgus­tu po mil­ion. Ove godine zbog epi­demi­je korona virusa, znat­no je sman­jen broj put­ni­ka koji prelaze ovaj grani~ni prelaz.