PREPORUKA ZZJZ ZA OTKAZIVANJE OKUPLJANJA U ZATVORENOM PROSTORU

Stru~njaci Zavo­da za javno zdravl­je Pirot preporu~uju otkazi­van­je ve}ih slavl­ja, prosla­va i oku­pl­jan­ja u zatvorenom pros­toru u gradu. Pre­poru­ka je prosle|ena grad­skom [tabu za vanredne situ­ci­je. Pre­ma posled­njim podaci­ma Zavo­da, epidemiolo{ka situaci­ja u Pirot­skom okrugu je nesig­ur­na, ali pod kon­trolom zdravstvenih slu‘bi.