OSTVARIVANJE PRAVA NA BESPLATNU UŽINU I BESPLATAN PREVOZ

Koris­ni­ci koji ispun­java­ju uslove za ost­vari­van­je pra­va na besplat­nu u‘inu i bespla­tan pre­voz, za {kol­sku 2020/2021. god­inu, na osnovu odlu­ka Gra­da Piro­ta, tre­ba da se jave u Uslu‘ni cen­tar Gradske uprave na {altere 12 i 13 do 31. avgus­ta, obave{tavaju iz Odel­jen­ja za van­privredne delat­nos­ti Gradske uprave Pirot. 

Uz pop­un­jen obrazac zahte­va prila‘e se li~na kar­ta pod­no­sio­ca zahte­va. Koris­ni­ci Cen­tra za soci­jal­ni rad dostavl­ja­ju i uveren­je o kori{}enju nov~ane soci­jalne pomo}i, navo­di se u saop{tenju.