ODLOŽENA TKAČKA KOLONIJA

Zbog aktuelne epidemiolo{ke situaci­je, odlo‘ena je ovogodi{nja, 5. Tka~ka koloni­ja na Staroj plani­ni, ka‘e za TV Pirot pomo}nica gradona~elnika Mil­i­ca Golubovi}. 

Tkalje iz cele Srbi­je tre­ba­lo je da borave u Sport­sko-rekreativnom cen­tru Dojk­in­ci od 6. do 9. jula. Za 7. jul bila je plani­rana pose­ta diplo­ma­ta, NALED‑a, Etno mre‘e i pred­stavni­ka neko­liko grado­va iz Srbije. 

Tka~ku koloni­ju Grad Pirot orga­nizu­je ve} pet god­i­na u sarad­nji sa Zanatskom zadru­gom za izradu pirot­skog }ili­ma ”Damsko srce”, Turisti~kom orga­ni­zaci­jom Pirot, NALED-om, Etno mre‘om, Gradom Som­borom i bro­jn­im ambasadama.