GO SUBNOR‑A PIROT OBELEŽIO DAN BORCA

Grad­s­ki odbor SUBNOR‑a u Piro­tu obele‘io je 4. jul, Dan bor­ca u sarad­nji sa Grad­skom upravom Pirot. Ovaj dan obele‘en je danas pola­gan­jem cve}a i venaca na spomen bis­tu Milivo­ju Mani}u Alban­ti u parku Kale.