ZZJZ: U OKRUGU OD 10. DO 30. JUNA COVID19 POTVRĐEN KOD 32 OSOBE, ČEKAJU SE REZULTATI ZA 60 UZORAKA

U posled­njih dvade­se­tak dana u okrugu je virus korona potvr|en kod 32 osobe iz 26 porod­i­ca, saop{teno je iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. 

^eka­ju se rezul­tati za 60 uzoraka. 

Danas je uzorko­vano 7 bri­se­va od kojih je 6 sum­n­ji na Covid19. 

Me|u osoba­ma kod kojih je potvr|en virus su zaposleni u razli~itim ustanova­ma i firmama. 

Svi zara‘eni viru­som korona su u ku}noj izo­laciji kao i ~lanovi nji­hovih porod­i­ca. Dve obolele osobe su hos­pi­tal­i­zo­vane u KC Ni{ i u sta­bil­nom su stanju. 

Ostali oboleli su sa lak{kom klini~kom slikom. 

U nared­nom peri­o­du se o~ekuje porast bro­ja obolelih. 

Epidemiolo{ka situaci­ja u Pirot­skom okrugu je nesig­ur­na, ali pod kon­trolom zdravstvenih slu‘bi.

Za suzbi­jan­je {iren­ja epi­demi­je na lokalnom nivou neophod­na je stro­ga pri­me­na mera pre­ven­ci­je od strane svakog pojed­in­ca, ka‘u iz Zavoda. 

Od po~etka epi­demi­je u okrugu je Covid19 potvr|en kod 188 oso­ba: 139 u Piro­tu, 26 u Babu{nici, 21 u Beloj Palan­ci i 2 u Dimitrovgradu. 

Do danas je uzorko­vano 2.500 bri­se­va, od kojih je testi­ra­no 2.440.

Serolo{ki test iz krvi na li~ni zahtev ne tre­ba radi­ti odmah posle kon­tak­ta sa poz­i­tivnom osobom jer je, navode stru~njaci, potreb­no 7 do 14 dana da se stvore antitela u organizmu. 

Uko­liko se uradi rani­je mo‘e se dobiti neg­a­ti­van test {to ne zna~i da neko nije zara‘en.

Uko­liko neko ‘eli da ura­di ovo testi­ran­je na li~ni zahtev mora da se kon­sul­tu­je sa lekarom, navode u saop{tenju.